Naše služby

410648_7870

Regulácia verejne obchodovaných spoločností a ďalších subjektov, ktoré sú predmetom verejného záujmu, sa v ostatných rokoch v celosvetovom meradle výrazne sprísnila. Výsledky kvalitného nezávislého auditu sú preto nielen dôležitým signálom pre investorov, akcionárov, veriteľov a širokú verejnosť, ale aj cenným zdrojom informácií pre audítorské výbory a manažment organizácie.

Tím Audítorských služieb ponúka svojim klientom široké rozpätie inovatívnych, vysoko kvalitných a z hľadiska nákladov efektívnych riešení s cieľom zlepšiť ich systém riadenia financií a regulačného výkazníctva. Vždy zachovávame nezávislosť a dôvernosť informácií a snažíme sa prinášať racionálne riešenia problémov, s ktorými sa klienti stretávajú. Usilujeme sa predčiť očakávania klientov neustálym zvyšovaním efektivity a účinnosti našej práce a udržovaním úzkeho kontaktu s klientom v priebehu audítorských prác.

Audit

374825_8019

Odborní pracovníci firmy AUDIT - EXPERT poskytujúci audítorské služby sú skúsení a dobre oboznámení s účtovnou problematikou ako slovenskou tak aj medzinárodnou a majú všetky predpoklady k tomu, aby mohli klientom radiť v oblastiach ako sú:

 

  • poradenstvo pri riešení špecifických otázok z oblasti účtovníctva a pri implementácii nových účtovných štandardov a predpisov

 

  • analýza organizácie závierkových prác, odporúčania na zvýšenie ich efektívnosti, poradenstvo pri príprave a implementácii nástrojov na podporu zostavenia účtovnej závierky

 

  • pomoc pri zvládnutí rastúcich nárokov kladených na výbory pre audit a orgány zodpovedné za správu spoločností v dôsledku prísnejšej regulácie a požiadaviek na kontrolu a riadenie

Poradenstvo

116_1695

Dobre fungujúca správa daňových záležitostí je dôležitou podmienkou úspešného rastu organizácie, pretože zabezpečuje dodržovanie všetkých zákonom daných povinností a súčasne umožňuje efektívne daňové plánovanie. Spolupracujeme s klientmi na definovaní vhodnej daňovej stratégie, ktorá zodpovedá ich obchodným potrebám, pomáhame im s dodržovaním daňových predpisov a radíme im v záležitostiach týkajúcich sa daňového plánovania.

Ruka v ruke so stále ambicióznejšími podnikateľskými cieľmi idú aj zvyšujúce sa riziká. Preto klientom pomáhame tieto riziká účinne riadiť a pružne reagovať na meniace sa podmienky na trhu.