Profil spoločnosti

Vitajte na našej internetovej stránke

 

AUDIT – EXPERT, spol. s r.o. je audítorská spoločnosť s licenciou Slovenskej komory audítorov č. 303, ktorá od roku 2007 poskytuje širokú škálu komplexných auditorských a poradenských služieb.


Odborný garant:
Ing. Ľudmila Košecká, CA – konateľka spoločnosti


• Audítorka č. licencie SKAu 730
• Daňová poradkyňa č. osvedčenia SKDP 138/93
• Znalkyňa z odboru Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo, Kontroling


Má dlhoročnú prax v účtovníctve a audítorstve. Od roku 1993 vykonávala audítorskú činnosť ako zamestnankyňa najväčších medzinárodných audítorských firiem (aj ako ich konateľka), od roku 1998 samostatne ako audítorka fyzická osoba a od roku 2007 ako audítorka a konateľka AUDIT – EXPERT, s.r.o.


Klientelu tvorili a tvoria prevažne najväčšie tuzemské aj zahraničné právnické osoby vykonávajúce svoju činnosť na území Slovenskej republiky. Oblasť pôsobnosti klientov spločnosti zahŕňa takmer všetky ekonomické sektory.


Spoločnosť (okrem stabilných pracovníkov) v prípade potreby spolupracuje s externými audítormi, asistentmi audítora, daňovými poradcami a účtovníkmi.


Za účelom eliminácie možného rizika vzniku škody je spoločnosť poistená pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s výkonom audítorskej činnosti v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.